Committee

Summit Chair

         

 Shing-Tung Yau, Harvard University

 
Organizing committee Chair

          

Shiu-Yuen Cheng, Tsinghua University

 
Organizing committee members

                                                               

       Ming-Ming Cheng, Nankai University                       Shi-Min Hu, Tsinghua University

 

                                                 

Jingdong Wang, Mircosoft Research Asia                        Jun Zhu, Tsinghua University